ĐỊA BẠ TRIỀU NGUYỄN – TỈNH GIA ĐỊNH (1836)

Việc ghi chép Gia Phả luôn gắn liền mật thiết với các địa danh. Vì vậy để chuẩn hóa thông tin cho chính xác với từng thời kỳ cụ thể, chúng tôi chia sẻ dữ liệu hoàn chỉnh về Địa bạ triều Nguyễn - tỉnh Gia Định, một tỉnh thuộc Nam Kỳ Lục tỉnh xưa …

Read more ĐỊA BẠ TRIỀU NGUYỄN – TỈNH GIA ĐỊNH (1836)

ĐỊA BẠ TRIỀU NGUYỄN – TỈNH ĐỊNH TƯỜNG (1836)

Việc ghi chép Gia Phả luôn gắn liền mật thiết với các địa danh. Vì vậy để chuẩn hóa thông tin cho chính xác với từng thời kỳ cụ thể, chúng tôi chia sẻ dữ liệu hoàn chỉnh về Địa bạ triều Nguyễn - tỉnh Biên Hòa, một tỉnh thuộc Nam Kỳ Lục tỉnh xưa …

Read more ĐỊA BẠ TRIỀU NGUYỄN – TỈNH ĐỊNH TƯỜNG (1836)

ĐỊA BẠ TRIỀU NGUYỄN – TỈNH VĨNH LONG (1836)

Việc ghi chép Gia Phả luôn gắn liền mật thiết với các địa danh. Vì vậy để chuẩn hóa thông tin cho chính xác với từng thời kỳ cụ thể, chúng tôi chia sẻ dữ liệu hoàn chỉnh về Địa bạ triều Nguyễn - tỉnh Vĩnh Long, một tỉnh thuộc Nam Kỳ Lục tỉnh xưa …

Read more ĐỊA BẠ TRIỀU NGUYỄN – TỈNH VĨNH LONG (1836)

ĐỊA BẠ TRIỀU NGUYỄN – TỈNH AN GIANG (1836)

Việc ghi chép Gia Phả luôn gắn liền mật thiết với các địa danh. Vì vậy để chuẩn hóa thông tin cho chính xác với từng thời kỳ cụ thể, chúng tôi chia sẻ dữ liệu hoàn chỉnh về Địa bạ triều Nguyễn - tỉnh An Giang, một tỉnh thuộc Nam Kỳ Lục tỉnh xưa …

Read more ĐỊA BẠ TRIỀU NGUYỄN – TỈNH AN GIANG (1836)

ĐỊA BẠ TRIỀU NGUYỄN – TỈNH HÀ TIÊN (1836)

Việc ghi chép Gia Phả luôn gắn liền mật thiết với các địa danh. Vì vậy để chuẩn hóa thông tin cho chính xác với từng thời kỳ cụ thể, chúng tôi chia sẻ dữ liệu hoàn chỉnh về Địa bạ triều Nguyễn - tỉnh Hà Tiên, một tỉnh thuộc Nam Kỳ Lục tỉnh xưa …

Read more ĐỊA BẠ TRIỀU NGUYỄN – TỈNH HÀ TIÊN (1836)