Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

LÂM THIÊN-

Tên đầy đủ
LÂM THIÊN
Tên chính
THIÊN
Họ chính
LÂM
Ông ngoại qua đời VĂN THIỆU (Ba)
5 tháng 06 1935 (Nhầm ngày mùng Năm tháng Năm năm Ất Hợi - Dương lịch hiện tại đã qua 96 ngày ứng với ngày 25 tháng 06 năm 2020)

Bà ngoại qua đờiCHÂU THỊ HƯỜN
19 tháng 11 1965 (Nhầm ngày Hăm Bảy tháng Mười năm Ất Tỵ - Dương lịch hiện tại còn cách 73 ngày ứng với ngày 11 tháng 12 năm 2020)