Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

  • Sử dụng bố cục nhỏ gọn

Biểu đồ tương tác của VĂN PHONG (Tư)

THỊ THẠNH (Hai) 1796-1854
TRẦN VĂN HƯƠNG 1792-1852
THỊ QUYỀN (Hai) 1873-1966
NGUYỄN VĂN CƯƠNG 1873-1945
VĂN THIỆU (Ba) 1874-1935
CHÂU THỊ HƯỜN 1881-1965
NGUYỄN THỊ RỚT 1881-1965
VĂN KHÁNH (Tư) 1885-1957
NGUYỄN THỊ THỐ 1883-1960
VĂN NGẠN (Năm) 1887-1969
DU THỊ NỮ 1888-1968
VĂN THI (Hai) 1877-1956
THỊ CẢNH -
DU THỊ ẢNH -1948
THỊ RỒNG (Ba) 1881-1944
TRẦN QUANG KHÁ -
VĂN THƠ (Tư) 1881-1938
HỒ THỊ NHƯ 1886-1967
VĂN TRÍ (Năm) 1883-1939
PHAN THỊ TRẦM 1888-1979
VĂN DỤNG (Sáu) 1886-1960
NGUYỄN THỊ HUI -
VĂN CANG(Bảy) 1891-1946
ĐÁI THỊ ĐUÔNG 1895-1954
VĂN ĐỊNH 1845-1907
ĐỖ THỊ NHẪN (CT) 1848-1947
NGUYỄN THỊ KÍCH (TT) 1847-1897
TRẦN VĂN HON 1880-1920
PHẠM THỊ LỄ -
TRẦN THỊ HAY 1882-
VĂN BẢY -
TRẦN VĂN HÓA 1884-
NGUYỄN THỊ LÙN -
THỊ NĂM 1850-1905
TRẦN VĂN SUM 1848-1890
VĂN SÁU 1854-1859
VĂN YÊN (Hai) 1884-1965
TRẦN THỊ LƯƠNG 1883-1971
VĂN KHẢI (Ba) 1888-1958
NGUYỄN THỊ PHÒNG 1888-1946
NGUYỄN THỊ THẾ 1907-1989
NGUYỄN THỊ NĂM 1915-
VĂN TIỆU (Tư) 1891-1936
THỊ NHÂM -
BÙI THỊ THẮM 1900-1985
THỊ ĐOAN (Năm) 1898-1968
TRẦN BÁU -
THỊ ÁNH (Sáu) 1900-
ĐỖ XUÂN BA -
THỊ THẾ (Bảy) 1902-
NGUYỄN VĂN KHIÊM -
KHẮC XƯƠNG (Tám) 1903-1978
NGUYỄN THỊ CẨN 1903-1993
VĂN HIỀN 1863-1934
NGUYỄN THỊ BIÊN 1864-1943
VĂN MINH (Ba) 1802-1870
TRẦN THỊ NHÀN 1804-1875
VĂN BỬU (Tư) 1805-
? ? ? -
VĂN TỪ (Năm) 1807-
? ? ? -
VĂN ? (Sáu) -
? ? ? -
VĂN THỌ (Hai mươi) -
? ? ? -
VĂN HẠO -
VĂN TÀI -
VĂN DIỄN -
VĂN MINH -
VĂN YẾN(Hai) -
VĂN HIỆP -
VĂN DÕNG -
VĂN THI -
VĂN TỀ(Ba) -
VĂN SƠN -
VĂN HỚN(Tư) -
VĂN HUYÊN(Năm) -
VĂN THÔNG( Sáu) -
VĂN ĐỨC (Bảy) -
VĂN VÕ ( Tám) -
VĂN THẠCH ( Chín) -
VĂN CHẤN(Mười) -
VĂN HÀO (Mười một) -
VĂN TUẤN(Mười hai) -
VĂN BẢO(Mười ba) -
VĂN SỰ(Mười bốn) -
VĂN NGOẠN(Mười Lăm) -
VĂN NGHỊ(Mười sáu) -
VĂN LUẬN(Mười bảy) -
VĂN THẬN(Mười Tám) -
VĂN AN (Mười chín) -
VĂN DỤNG(Hai mươi mốt) -
VĂN BỬU(Hai mươi hai) -
VĂN NGUYÊN( Hai mươi ba) -
VĂN DU(Hai mươi bốn) -
VĂN CHƠN( Hai mươi lăm) -
VĂN KHIÊM( Hai mươi sáu) -
VĂN DINH( Hai mươi bảy) -
VĂN CẨN ( Hai mươi tám) -
VĂN PHONG (Tư) 1769-1824
TỐNG THỊ HẠNH -
VĂN TOẠI 1742-
NGUYỄN THỊ LẬP -1813
VĂN HIẾU (Bảy) -1764
NGUYỄN THỊ ÂN -
VĂN TÍNH -
TRẦN THỊ QUÝ -
VĂN LƯƠNG -